De sociale dienstverlening is altijd aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wet, bestuurlijk beleid, of een veranderende doelgroep. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die actueel zijn en grote invloed hebben op de uitvoerende praktijk.

Decentralisaties
Binnen de gemeentelijke organisaties zijn sinds 2015 ingrijpende veranderingen gaande in verband met de drie decentralisaties in het sociaal domein, namelijk:
– Werk en inkomen
– Jeugdzorg
– Zorg voor langdurig zieken en ouderen

Dit betekent dat vanaf 2015 gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen op deze drie beleidsterreinen.

Veel gemeenten zijn daarom gestart met wijkteams waarin generalisten werkzaam zijn en samen moeten werken met andere organisaties binnen de gemeente. Preventie en multidisciplinair werken wordt steeds belangrijker, maar ook hulpvragen worden complexer. Schuldenproblematiek speelt in veel gevallen een rol en loopt vaak als rode draad door de hulpverlening heen. Uit onderzoek (NIBUD, 2016) blijkt dat 45% van de huishoudens moeite heeft met rondkomen en 40% van de huishoudens loopt achter met zijn betalingen. Eén op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. Bij 80% van de meldingen in wijkteams spelen financiële problemen een rol.

Heeft de schuldhulpverlening een plek gekregen in de wijk(teams)? En zijn de generalisten in de wijkteams voldoende op de hoogte van de complexiteit van schuldhulpverlening? Belangrijk is in ieder geval dat schuldenproblematiek in een zo vroeg mogelijk stadium wordt herkend en de cliënt toegang heeft tot professionele en deskundige hulpverlening. Dit mag zeker niet worden onderschat!

Beschermingsbewind
Binnen het vakgebied van de beschermingsbewindvoerder is de afgelopen jaren een hoop gebeurd. Verkwisting en schulden zijn nieuwe gronden voor bewind en bewindvoerders moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Sinds 1 januari 2016 worden alle beschermingsbewindvoerders gecontroleerd vanuit het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM bij Rechtbank Oost-Brabant. Ook de NVVK heeft een module Beschermingsbewind die aanvullend werkt op de wet- en regelgeving.

Deze ontwikkelingen bevorderen de kwaliteit en uniformiteit van bewindvoering, maar het vraagt natuurlijk veel van de uitvoerders. Kunnen bewindvoerders rekenen op voldoende ondersteuning om naast hun volle caseloads aan alle eisen te kunnen voldoen?

Nieuwe inzichten vanuit de wetenschap
Schuldhulpverlening wordt steeds vaker benaderd vanuit de gedragswetenschap. Uit onderzoek (WRR, 2016) blijkt dat mensen met een vermijdend karakter en mensen met weinig zelfcontrole een grotere kans hebben op financiële problemen. Stress en armoede hebben volgens dit onderzoek een negatief effect op zelfcontrole, wat weer het nemen van verkeerde beslissingen tot gevolg kan hebben. Mensen die leven in armoede, verliezen daarnaast nog eens 13 IQ-punten en leven in een tunnelvisie, zo stellen onderzoekers Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan in hun boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen”. Steeds meer gemeenten komen terug op het uitgangspunt dat de burger vanuit eigen kracht geholpen moet worden. De Nationale Ombudsman doet in het rapport Burgerperspectief op Schuldhulpverlening (2016) een aantal aanbevelingen die aansluiten op het uitgangspunt dat niet iedereen zelfredzaam is en er zijn nieuwe methodieken gebaseerd op de gedragswetenschap die worden toegepast binnen de schuldhulpverlening. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van schuldhulpverlening is Mobility Mentoring (Jungmann & Wesdorp, 2017). Deze methode is gebaseerd op de hersenwetenschap en richt zich op het wegnemen van stress bij mensen met schulden.

Deze nieuwe inzichten vragen om een andere benadering vanuit de hulpverlening.

Wat kan Meekel Kwaliteit en Advies hierin betekenen?
De genoemde ontwikkelingen zijn voorbeelden van gebeurtenissen die het werkveld mede zo dynamisch maken. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat gemeenten en andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening voor een uitdaging staan. Enerzijds worden gemeenten geconfronteerd met bezuinigingen, anderzijds zijn de verwachtingen hoog en gaan de veranderingen in hoog tempo door. Meekel Kwaliteit en Advies kan gemeenten en andere organisaties ondersteunen bij het goed besteden van het beschikbare budget en helpen de organisatie verder te professionaliseren, onder andere door het aanbieden van deskundigheidsbevordering.

Meekel Kwaliteit en Advies onderscheidt zich door bestaande kwaliteiten te benutten en samen te werken met andere beleidsterreinen. Kwaliteit kan alleen worden bereikt met een goede samenwerking en het overbrengen van kennis op allerlei niveaus.

Kwaliteit staat altijd voorop, maar dit hoeft zeker niet ten koste te gaan van kwantiteit. Door korte lijnen en efficiënt te werken, wordt het beste resultaat bereikt in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Door kennis en ervaring kan Meekel Kwaliteit en Advies snel schakelen bij veranderingen.