Projectmanagement

Voor tijdelijke ondersteuning of vervanging van uw management, kunt u een beroep doen op Meekel Kwaliteit en Advies. U kunt ervan op aan dat er gewerkt wordt aan een gemotiveerd team, goede resultaten en kwaliteit van de dienstverlening. De branche specifieke kennis, managementervaring en de bekendheid met de praktijk is de perfecte combinatie om opdrachten op alle vlakken goed uit te voeren.

Daarnaast kunt u terecht bij Meekel Kwaliteit en Advies voor projecten en implementatie van nieuwe producten, zoals een preventieplan, vroegsignalering of invoering van Duurzame Financiële Dienstverlening om ook mensen met niet regelbare schulden van dienst te kunnen zijn.

Werkprocessen en beleidsstukken
Als er iets verandert in de werkwijze, bijvoorbeeld door wetswijzigingen of een aanbesteding, dan is het belangrijk dat dit wordt vastgelegd en transparant is voor alle betrokken partijen. Meekel Kwaliteit en Advies kan u dit volledig uit handen nemen, maar ook adviseren of ondersteuning op maat bieden. Ook voor het schrijven van beleidsplannen, notities en implementatieplannen heeft Meekel Kwaliteit en Advies de benodigde kennis en ervaring.
Auditbegeleiding en audits
Een kwaliteitskeurmerk laat zien dat u kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbiedt. Wilt u uw organisatie laten certificeren voor de NEN of bereidt u zich voor op een audit van de NVVK of BPBI? Meekel Kwaliteit en Advies kan daarbij helpen. Door kennis van de modulen en ervaring met de praktische uitvoering, weet Meekel Kwaliteit en Advies waar mogelijke knelpunten zitten en hoe processen bijgestuurd kunnen worden om aan de normen te voldoen.

Daarnaast is Annika Meekel onafhankelijk auditor voor de NVVK. Leden (of toekomstige leden) van de NVVK kunnen hierover meer informatie vinden op de website van de NVVK.

Begeleiding bij aanbestedingsprocedures
Bij een aanbestedingsprocedure is het belangrijk dat het bestek wordt geschreven vanuit een praktisch oogpunt en dat het aansluit op de beleidsregels van de gemeente. Een aanbesteding biedt nieuwe kansen om de schuldhulpverlening zo goed mogelijk in te richten. Meekel Kwaliteit en Advies kan hierin advies geven. Een juiste omschrijving in een aanbesteding kan ervoor zorgen dat op een later tijdstip het budget voor schuldhulpverlening niet wordt overschreden.
Kwaliteitsbevordering personeel
Om goede kwaliteit te kunnen bieden, is vaardig/professioneel personeel het allerbelangrijkst. Zij voeren immers het beleid uit en leveren de uiteindelijke resultaten. Meekel Kwaliteit en Advies kan verschillende instrumenten toepassen om het beste in uw medewerkers naar boven te krijgen, zoals:

  • Coaching
  • Werkplekbegeleiding
  • Inwerktrajecten
  • Trainingen
  • Assessments
  • Supervisie

Kijk hieronder voor meer informatie.

Coaching

Soms lijkt een medewerker niet voldoende competent te zijn of is er iets anders aan de hand. Het is vaak lastig om dit te doorbreken met als gevolg dat de dossiers onnodig lang blijven liggen, er volgen klachten en collega’s raken gefrustreerd. Het kan helpen om aan de hand van coaching de medewerker weer volledig mee te krijgen met de rest van het team. Er zal voornamelijk worden gekeken naar de kwaliteiten van de medewerker en er worden meetbare leerdoelen opgesteld om te werken aan de competenties die achter blijven. Hierbij wordt uitgegaan van het functieprofiel van de medewerker en de competenties die zijn geformuleerd in de NEN 8048-II. Ook wordt er gekeken hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Het beoogde resultaat zal zijn dat de medewerker voldoende competenties beheerst en kan toepassen om op functieniveau te blijven werken. Meekel Kwaliteit en Advies zal hiertoe een advies uitbrengen aan de organisatie.

Werkplekbegeleiding

Het is mogelijk om mee te lopen met uw medewerker(s) om te kijken of het werk efficiënter kan of dat er door praktische tips meer uitgehaald kan worden. Hoe kan de post bijvoorbeeld sneller worden verwerkt en hoe kunnen gesprekken met cliënten beter verlopen? Worden de functionaliteiten binnen de software optimaal benut? Een kleine investering die uiteindelijk veel tijdwinst en werkplezier zal opleveren.

Inwerktrajecten

Vacatures zijn er niet voor niets: er is een lege plek die ingevuld moet worden. Het inwerken is door de al bestaande onderbezetting vaak lastig en gebeurt niet volledig of het inwerken duurt langer dan gewenst is. Met een inwerktraject bij Meekel Kwaliteit en Advies wordt het team niet onnodig belast en zal de nieuwe medewerker een prettige inwerkperiode ervaren wat later zijn vruchten zal afwerpen. Door de ervaring met bekende softwarepakketten en het uitvoeren van integrale schuldhulpverleningstrajecten kan het inwerktraject doorgaans geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan Meekel Kwaliteit en Advies.

Trainingen

Meekel Kwaliteit en Advies verzorgt trainingen in opdracht van Asessor. Kijk voor het aanbod op www.asessor.nl

Assessments

Een assessmentgesprek is erop gericht om het niveau van een (aspirant)medewerker vast te stellen. Daarna kan een advies worden gegeven over aanvullende of vervolgopleidingen.

Supervisie

Het doel van supervisie is om uitvoerders binnen de sociale dienstverlening handvatten te geven om professioneel te handelen in verschillende situaties en te helpen om zich verder te ontwikkelen binnen het vakgebied.

Supervisie bestaat uit minimaal zes sessies van elk anderhalf uur. Naast een centraal thema per sessie, brengt de supervisant zelf casussen en actualiteiten in die betrekking hebben op het werkveld. De methode die wordt toegepast is “Dynamische oordeelsvorming”. De supervisant wordt op die manier geprikkeld om actualiteiten bij te houden en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en in een brede context te plaatsen.

Maatwerk

Heeft u specifieke wensen als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie of deskundigheid van uw medewerkers? Meekel Kwaliteit en Advies denkt graag met u mee.